ÉPÜLETEK KÖRE

PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT ÉPÜLETEK KÖRE

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

 1. családi házra;
 2. használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
 3. legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre / lakásra

nyújtható be támogatási igény. E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%-a írásos nyilatkozattal hozzájárult.

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.

Osztatlan közös tulajdon esetén benyújtandó a tulajdonostársak között köttetett használati megosztási szerződés, illetve a megosztási vázrajz, melyből egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen a beruházással érintett épület/épületrész, illetve annak tulajdoni helyzete, kiemelten a Pályázó tulajdonjoga.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét arra, hogy ugyanazon épületre / épületrészre vonatkozóan csak egy pályázat részesíthető támogatásban, így a pályázat ismételt, módosítási céllal történő benyújtása csak a korábban beadott pályázat visszavonása vagy elutasítása esetén fogadható el.

Részben, egészében gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlan korszerűsítése vonatkozásában jelen pályázat keretén belül támogatás nem igényelhető. Ugyanakkor lakóközösségen belül természetes személy (magánszemély) tulajdonostárs támogatási igényéhez gazdasági társaság tulajdonos is adhat hozzájáruló nyilatkozatot.

Amennyiben a pályázattal korszerűsíteni tervezett épület/lakás több természetes személy (magánszemély) tulajdonában áll, abban az esetben benyújtandó a hatályos tulajdoni lapban foglaltak értelmében tulajdoni hányaddal rendelkező valamennyi tulajdonostárs beruházáshoz történő 3. számú melléklet szerinti hozzájárulása.

Kizárólag olyan ingatlan korszerűsítése vonatkozásában igényelhető támogatás, mely ingatlan tulajdoni lapja perfeljegyzéssel vagy végrehajtási joggal nem terhelt.

Nem ítélhető meg támogatás olyan ingatlan vonatkozásában, amely nem felel meg az Általános Útmutató a Felhívásokhoz elnevezésű dokumentum 7. pontjában rögzített feltételeknek.

NEM NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁS

 • távfűtéssel ellátott lakóingatlanra, illetve távhőszolgáltatásról történő leválásra;
 • a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz (Fontos! A támogatott munkálatokhoz kapcsolódó anyagok, berendezések megvásárlása a beruházás megkezdésének minősül!)4;
 • ahhoz a pályázathoz, amelyben a Pályázó szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, és ez hitelt érdemlően bebizonyosodik;
 • olyan beruházáshoz, melynek műszaki tartalma a Pályázati Felhívás 2. pontjában meghatározott tartalommal nem azonosítható, illetve az azokhoz kapcsolódó feltételeknek nem tesz eleget;
 • a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére (kivéve, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig), vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitásnövelésére, korszerűbb típusra történő cseréjére;
 • ugyanazokra a tevékenységekre (munkákra), melyeket – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt támogatható tevékenységekkel (elszámolható munkákkal) azonos tartalommal végeztek el és a korábbi pályázatban megvalósított beruházás átadás-átvétele a jelen pályázatban szereplő beruházás megvalósítását megelőző 10 évben történt meg5;
 • ugyanazon épületre / épületrészre benyújtott ismételt pályázat alapján, ha az előző pályázat nem kerül visszavonásra vagy elutasításra;
 • a pályázati felhívás céljait nem szolgáló támogatási kérelemnek;
 • használt műszaki vagy egyéb berendezések, gépek, eszközök beszerzésének és szerelésének költségeihez;
 • olyan ingatlan vonatkozásában,
  1. amely nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy
  2. amely a használatbavételre vonatkozóan nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy
  3. amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a kérelem benyújtását megelőzően nem vette tudomásul;
 • azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyen a támogatásban igényelt tevékenységek elvégzése további építési vagy felújítási tevékenység hiányában statikai kockázatot jelentene;
 • mobilházakhoz,
 • fejlesztést követő években mért adatok alapján6 energiamegtakarítást nem eredményező beruházáshoz (ez alól kivételt képeznek a csak napelemes pályázatok);
 • olyan épületek korszerűsítéséhez, amelyek korszerűsítése abszolút értékben nem csökkenti hazánk üvegházhatású gázok kibocsátását.

 

4 Ez a pont nem vonatkozik a korábbi munkálatokra, kizárólag azon tevékenységekre, amikhez jelen pályázat keretében igényel támogatást. Például ha egy épületben 10 db ablak van, melyből 3 cserélve lett mondjuk az Otthonfelújítási támogatásból, és jelen pályázat keretében a maradék 7 db ablak kerül kicserélésre, úgy a 7 db ablakra kell vizsgálni a megkezdettséget.

5 Fontos! A pályázat beadásával és elnyerése esetén megvalósításával egyidejűleg egyéb támogatási forrásból (pl.: Otthonfelújítási támogatás, Családi Otthonteremtési Kedvezmény) megvalósuló, jelen pályázati kiírásban nem támogatott tevékenységek elvégezhetők és jelen kiírásra pályázat benyújtható. Ugyancsak támogatható, ha a jelen kiírás keretében megvalósítani szándékolt tevékenységet részben más támogatásból finanszírozta, de kizárólag a más támogatásból nem finanszírozott mértékig. A fenti példa folytatásaként: a még ki nem cserélt 7 db ablak cseréje támogatható jelen kiírásban, de a már kicserélt 3 db nem cserélhető jobb minőségűre. Nem lehetséges továbbá már lecserélt fűtőpanelt nagyobb teljesítményűre cserélni, vagy már létesített napelem kapacitását növelni.

6 A Kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítást követő 1. év elteltével elektronikus monitoring adatlapot – az épület hőközpontjában mért, éves, időjárásra korrigált hőfogyasztási adatokat – szolgáltat a Lebonyolító szerv számára a szén- dioxid-kibocsátás csökkenésének és az energia-megtakarítás megvalósulásának ellenőrzése céljából.

Hozzászólások lezárva.