Ki igényelheti a támogatást

Ki igényelheti a támogatást?

Kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással   érintett   ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik. (Haszonélvezeti-, özvegyi-, illetve egyéb jog nem elegendő) és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak és
 • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

A pályázatot bármely, a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkező 1 fő magánszemély benyújthatja, ha a pályázatban érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező személyekre érvényes a fenti feltétel.

A pályázat szempontjából azon személy minősül tulajdonosnak, aki a pályázat benyújtásához csatolt tulajdoni lap II. rovata alapján a pályázat benyújtásának napján tulajdoni hányaddal rendelkezik.

Cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú magánszemély esetében  gondnoki nyilatkozat becsatolása szükséges.

Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

A benyújtásra kerülő pályázati dokumentációhoz kötelező elektronikus szkennelt formában csatolni az ingatlan összes tulajdonosa által külön-külön kiállított és magánokirati formában aláírt (2 tanú jelenlétében aláírt) 4. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul az adóazonosító jelének kezeléséhez, továbbá felhatalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy a Lebonyolító szervvel megossza a pályázati felhívásban foglalt jövedelmi feltétel teljesülésének ellenőrzési eredményét.

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

Nem jogosult pályázatot benyújtani:

 • aki nem természetes személy (nem magánszemély);
 • aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
 • akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
 • cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú természetes személy (magánszemély), kivéve a pályázat benyújtása során az 5. számú melléklet csatolásával
  • gondnoka nyilatkozik arról, hogy a pályázattal kapcsolatos ügykörben cselekvőképessége nincs korlátozva, vagy
  • a pályázatot gondnoka nyújtja be az olyan személy nevében, akinek cselekvőképessége a pályázattal kapcsolatos ügykörben, részlegesen vagy teljesen korlátozott;
 • kiskorú természetes személy (magánszemély);
 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • aki az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
 • aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
 • aki a pályázati felhívás előkészítésében (ide nem értve a felhívás tervezetének társadalmi véleményezésében résztvevőket), a kiírásában, a benyújtott pályázatok értékelésében és elbírálásában részt vesz, illetve e személy Ptk. szerinti hozzátartozója, továbbá a pályázóval esetleg munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy;
 • aki a támogatási döntés időpontjában a Magyar Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője vagy annak közös háztartásban élő hozzátartozója,
 • aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
 • akinek harmadik féllel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
 • aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vagy a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;
 • aki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a támogatás a Kedvezményezettet nem illeti meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem fizetett köztartozás összegét a Kincstár az állami adóhatóság számláján jóváírja. A Kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.
 • aki a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát

A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a Pályázó támogatás igénybevételére jogosult képviselője, vagy meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz elnevezésű dokumentum 2. pontjában rögzített feltételektől eltérően nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek,

 • ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
 • ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
 • ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot

 

Hozzászólások lezárva.