Ki igényelheti a támogatást

Ki igényelheti a támogatást?

Kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással   érintett   ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik. (Haszonélvezeti-, özvegyi-, illetve egyéb jog nem elegendő) és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak és
 • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett

A pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki magyar adóazonosító jellel rendelkezik és a beruházással érintett ingatlanban legalább résztulajdonnal rendelkezik és megfelel a jövedelmi előírásnak.
A jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a napelem támogatás a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül. 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint2 közé esik.

A számítást az alábbi képlet szemlélteti:

beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme osztva

beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti 2020-ban jövedelemmel rendelkező tulajdonos személyek száma

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe. Jelen pályázat vonatkozásában „nyugdíj jellegű” jövedelemnek minősül minden olyan bevétel, melyet a nyugdíjfolyósító igazgatóság folyósít az érintett személy részére.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021.augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a fenti feltételeket. Ajándékozás esetén a 2021. augusztus 30. napi állapot kerül figyelembe vételre.

Pontértékelést eltörölték az új kiírásból.

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE

Nem jogosult pályázatot benyújtani:

 • aki nem természetes személy (nem magánszemély);
 • aki nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel;
 • akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
 • cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú természetes személy (magánszemély), kivéve a pályázat benyújtása során az 5. számú melléklet csatolásával
  • gondnoka nyilatkozik arról, hogy a pályázattal kapcsolatos ügykörben cselekvőképessége nincs korlátozva, vagy
  • a pályázatot gondnoka nyújtja be az olyan személy nevében, akinek cselekvőképessége a pályázattal kapcsolatos ügykörben, részlegesen vagy teljesen korlátozott;
 • kiskorú természetes személy (magánszemély);
 • akiről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • aki az adatszolgáltatási vagy nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget;
 • aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;
 • aki a pályázati felhívás előkészítésében (ide nem értve a felhívás tervezetének társadalmi véleményezésében résztvevőket), a kiírásában, a benyújtott pályázatok értékelésében és elbírálásában részt vesz, illetve e személy Ptk. szerinti hozzátartozója, továbbá a pályázóval esetleg munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy;
 • aki a támogatási döntés időpontjában a Magyar Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kormánymegbízott, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője vagy annak közös háztartásban élő hozzátartozója,
 • aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
 • akinek harmadik féllel szemben olyan kötelezettsége áll fenn, amely a projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja;
 • aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerződésben vagy a Támogatói Okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;
 • aki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén, a köztartozás megfizetéséig a támogatás a Kedvezményezettet nem illeti meg, illetve visszatartásra kerül, és a meg nem fizetett köztartozás összegét a Kincstár az állami adóhatóság számláján jóváírja. A Kedvezményezettet a köztartozással csökkentett összeg illeti meg, a visszatartott költségvetési támogatásnak megfelelő összegű köztartozás az átutalással megfizetettnek minősül.
 • aki a jogszabályban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát

A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a Pályázó támogatás igénybevételére jogosult képviselője, vagy meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz elnevezésű dokumentum 2. pontjában rögzített feltételektől eltérően nem ítélhető meg támogatás a támogatást igénylőnek,

 • ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
 • ha harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
 • ha a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot

 

Hozzászólások lezárva.